Israeli strikes said to destroy Iranian, Hezbollah sites near Damascus